De belasting die de Rotterdamse haven moet betalen is uitgegroeid tot een verkiezingsthema. ,,Steek dat geld in werkgelegenheid.''

KLik hier om verder te lezen

BUDEL-DORPLEIN - De nieuwe haventerminal De Kempen aan de Havenweg in Budel-Dorplein werd eind vorig jaar al opgeleverd.

Klik hier om verder te lezen

De voorkeursvariant voor de Vluchthaven is afgelopen najaar verder uitgewerkt. Om de realisatie van de 4 overnachtingsplaatsen mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan Overnachtingsplaatsen Merwedes opgesteld. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt ter inzage van 8 februari tot en met 21 maart 2017.

Uitwerking voorkeursvariant

In de afgelopen periode is de in juni vastgestelde voorkeursvariant uitgewerkt. Rijkswaterstaat, de gemeente Gorinchem en andere partijen hebben hierbij nauw samengewerkt. De effecten van de uitgewerkte voorkeursvariant zijn onderzocht en beschreven in een milieueffectrapport. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er sprake kan zijn van een beperkte toename van de geluidsbelasting voor de omgeving. Daarom is besloten walstroomvoorzieningen aan te leggen bij de nieuwe overnachtingsplaatsen. Hierdoor wordt de geluidsoverlast door stroomaggregaten op afgemeerde schepen beperkt.

Ter inzage voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan en het Milieueffectrapport voor de realisatie van de overnachtingsplaatsen in de Noordwesthoek van de Vluchthaven ligt ter inzage van 8 februari tot en met 21 maart 2017. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis van Gorinchem.

Wat het project inhoudt en wat dit voor de omgeving betekent, wordt tijdens de een informatieavond uitgelegd. De avond wordt gehouden op 6 maart 2017 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Gorinchem. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. U bent van harte welkom om uw vragen dan te komen stellen over het project.

Inpassing ligplaatsen Provincie Zuid-Holland en Nationale Politie

Ook de patrouillevaartuigen van de Provincie Zuid-Holland en de Nationale Politie moeten veilig kunnen afmeren. Samen met deze partijen heeft Rijkswaterstaat gezocht naar afmeerlocaties in de vluchthaven. In de noordwesthoek is hiervoor een zoekgebied gemarkeerd (zie rood gearceerd deel in de visualisatie). Over de exacte locatie en inrichting binnen dit zoekgebied vinden in het voorjaar 2017 aanvullende gesprekken plaats. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Bron:Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voert regelmatig baggerwerkzaamheden uit in de Vluchthaven Gorinchem om de vaarweg en ligplaatsen voor de binnenvaart op diepte te houden.

Op dit moment is de diepte van de waterbodem waarop Rijkswaterstaat in het grootste deel van de Vluchthaven gaat baggeren gesteld op 4,7 m –NAP. Vanwege de realisatie van de overnachtingsplaatsen moet de waterbodem in het noordwestelijke deel van de haven gebaggerd worden. Misschien dat in de nieuwe situatie minder slib aanwezig zal zijn in de Vluchthaven.

Op welke manier houdt Rijkswaterstaat de Vluchthaven Gorinchem op diepte?

Rijkswaterstaat heeft onder andere de taak om de vaarwegen en diverse havens op diepte te houden, zodat de scheepvaart vlot en veilig kan doorvaren. De Vluchthaven Gorinchem is in beheer van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft in haar beheerplan een interventiediepte opgenomen voor de waterbodem in de Vluchthaven. De interventiediepte is de diepte van de waterbodem waarop Rijkswaterstaat in de Vluchthaven gaat baggeren. Deze diepte is voor het grootste deel van de haven gesteld op 4,7 m –NAP.

Wanneer vindt het baggeren plaats?

In 2017 vinden baggerwerkzaamheden plaats om de haven weer op diepte te brengen. Helaas is dit later dan gepland. Dit is veroorzaakt door de aanscherping in de Beleidsregel Niet Gesprongen Explosieven 2e Wereldoorlog (NGE). Daardoor moet eerst onderzocht worden of in de haven nog eventueel explosieven liggen die nog niet gesprongen zijn. We moeten het resultaat van het onderzoek afwachten om te weten wanneer we kunnen gaan baggeren. Uit het onderzoek blijkt dan ook welke extra maatregelen we eventueel moeten nemen om veilig te kunnen baggeren.

Minder slib in nieuwe situatie?

De waterdiepte in de vaargeul richting de Grote Sluis Gorinchem en de huidige ligplaatsen in de Vluchthaven is in de huidige situatie dieper dan het noordwestelijk deel. Voor de aanleg van de 4 extra overnachtingsplaatsen in de noordwesthoek van de Vluchthaven Gorinchem moet de waterbodem worden verdiept. Hierdoor is in de nieuwe situatie in de haven mogelijk minder slib aanwezig. In de haven komen wel meer schepen waardoor de waterbewegingen in de haven verandert. Het is nu moeilijk in te schatten of er een toe- of afname van slib elders in de haven kan worden verwacht. Het baggeren op locatie van de nieuwe overnachtingsplaatsen wordt opgenomen in het beheerplan.

In het beheerplan is opgenomen dat Rijkswaterstaat regelmatig kijkt wat de diepte is van de haven (lodingen). Mocht blijken dat de haven te ondiep wordt, dan zal de haven weer op diepte gebracht worden.

Bron:Rijkswaterstaat

VLISSINGEN - Directeur Dave Hangoor van Dutch Offshore Contractors (DOC) draait er niet omheen. Zijn bedrijf is naar de Buitenhaven verhuisd, omdat hij het als Vlissinger fijn vindt dichtbij huis te zitten.

Klik hier om verder te lezen